Podstawowe zasady budowy murów

Podstawowe zasady budowy murów

•    Warstwy cegieł muru muszą być zawsze poziome.
•    Używać jak najwięcej całych cegieł.
•    Stale sprawdzać poziomnicą poziom i pion murowanej ściany.
•    Całkowicie wypełniać spoiny.
•    W czasie upału zwilżać cegły zwykłe, aby woda nie została odciągnięta z zaprawy.

Przewiązanie
Przewiązanie jest to wielkość, o jaką cegła wyżej położonej warstwy przekrywa cegłę niższej warstwy w wiązaniu muru. Minimalne przewiązanie jest potrzebne do zachowania wytrzymałości muru. Najlepsze jest wiązanie osiowe, tzn. że spoina w następnej (wyższej) warstwie wypada w połowie cegły w niższej warstwie. Często nie jest to możliwe, a niekiedy nawet, jak np. w murze licowym, nie jest to pożądane. Wtedy należy jednak zachować minimalne przewiązanie, które zależy od wysokości cegły.

Minimalne przewiązanie cegieł
Wysokość cegły cm Najmniejsze przewiązanie

(w zaokrągleniu, cm)

6,5 5
10,4 5
12,0 5
14,0 6
18,8 8
22,0 9

 

Murowanie warstw

Murowanie warstw

Warstwy cegieł w obrębie muru powinny być poziome i licować. Do tego celu używamy sznura murarskiego, który rozciągamy od jednego narożnika do drugiego (dla każdej warstwy). Aby zamocować sznur, wsadzamy gwoździe w warstwę zaprawy. Odstęp między sznurem i murem powinien wynosić 2-3 mm, aby sznur nie dotykał cegieł i był zawsze napięty. Szczególnie starannie należy wymurować narożnik, który jest punktem orientacyjnym przy wznoszeniu całego muru. Ciągle sprawdzamy poziomnicą ścisłe zachowanie pionu i poziomu układanej warstwy cegieł. Przy większej długości muru poziomnicę kładziemy na łacie, która pokrywa odległość między dwoma mierzonymi punktami. Kiedy z czasem nabierzemy nieco wprawy, będziemy mogli lepiej ocenić wzrokiem ustawienie cegieł i nie będziemy musieli i tak często mierzyć.

Należy unikać murów mieszanych
Spotyka się ciągle świeżo murowane ściany, które wzniesiono, mieszając najrozmaitsze rodzaje cegieł (np. cegły wapienno-piaskowe, cegły pełne wypalane bloczki z gazobetonu lub z betonu lekkiego), Powodem tego jest często brak pod ręką cegieł tego samego rodzaju o pożądanym formacie. Użycie różnych rodzajów cegieł w jednym
murze może jednak łatwo doprowadzić do powstania usterek. Najpierw pojawiają się pęknięcia w murze, które potem wskutek przenikania wilgoci i działania mrozu uszkadzają mur.

Murowanie

Narzędzia
Do robót murowych należy używać odpowiednich narzędzi. Do wykonywania murów z różnych cegieł potrzebne są następujące narzędzia:
a)    kielnia w kształcie trójkąta lub czworokąta. Kielnia trójkątna jest na początku trochę niewygodna w użyciu dla niewprawionych. Kiedy jednak ktoś przyzwyczai się do niej, dobrze leży w ręku i dzięki dobremu położeniu jej środka ciężkości nieznacznie obciąża przegub ręki, nawet przy większych ilościach zaprawy. Kielnia czterokątna zaś ułatwia równomierne rozmieszczenie zaprawy i od samego początku leży dobrze w ręku;
b)    młotek murarski do opukiwania i przycinania cegieł
c)    wiadro do zaprawy (lub pojemnik) do wymieszania i przechowywania zaprawy,
d)    poziomnica do sprawdzania poziomu i pionu wznoszonego muru,
e)    sznur murarski,
f)    różne łaty jako rusztowanie pomocnicze i pomocniczy środek mierniczy.

Spoina wsporna (pozioma)
Spoiny poziome określa się jako „spoiny wsporne”. Przy cegłach zwykłych zaprawa powinna równomiernie wypełniać spoiny, aby zapewnić dobre i równomierne wiązania. Należy nanosić tyle zaprawy, by równomierna grubość gotowej spoiny poziomej wynosiła 1-2 cm. Aby zaprawa się nie przelała, odstęp ok. 5-10 cm po obu stronach cegły nie jest pokrywany zaprawą. Do cegieł o dużej nasiąkliwości, jak np. suche cegły wapienno-piaskowe, zaprawa jest zarabiana z większą ilością wody, a więc bardziej „miękko” (zaprawa jest rzadsza), natomiast do cegieł o małej nasiąkliwości, jak np. cegła klinkierowa, zaprawa musi być „twardsza” (gęstsza). Możemy jednym ruchem nanieść zaprawę na spoinę dla kilku cegieł, ułożonych jedna przy drugiej.

Spoina pionowa
Zaprawę do spoiny pionowej z rozmachem „narzuca się”—jak powiada się w gwarze murarskiej – nad kubłem z zaprawą. Gdy po kilkakrotnym przećwiczeniu zaprawa przylgnie do główki cegły, można potem swobodnie obracać cegłą i ułożyć ją na zaprawie spoiny poziomej, a następnie dosunąć ją do uprzednio ułożonych cegieł. Zaprawa, która wylała się ze spoiny poziomej, a następnie została podcięta i zebrana kielnią, nie nadaje się już do spoiny pionowej. Zawarta w niej woda wsiąkła już w cegłę i taka zaprawa nie przylega już tak mocno. Należy ją wrzucić z powrotem do wiadra i wymieszać kielnią. Przy cegłach o większych formatach zaprawę do spoin pionowych nanosi się (smaruje się) lub narzuca się na osadzoną już w murze cegłę. Przy narzucaniu zaprawa przylega lepiej niż przy nanoszeniu (smarowaniu). Należy przećwiczyć również tę czynność kilkakrotnie.

Czynności przy murowaniu
•    Wziąć cegłę do ręki,
•    narzucić zaprawę do spoiny pionowej,
•    nałożyć zaprawę do spoiny poziomej i rozprowadzić ją,
•    osadzić cegłę i dosunąć ją do uprzednio ułożonych cegieł,
•    podciąć nadmiar zaprawy i zebrać kielnią, a potem zużyć ją ponownie.